logo
10/31/2022
انتصابات جدید در صندوق تامين خسارت هاي بدني

در احکام جداگانه سرپرست معاونت فنی و حقوقی و سرپرست شعبه استان تهران صندوق تامین خسارت های بدنی منصوب شدند.


به گزارش روابط عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني، مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در آيين تکريم و معارفه برخی مدیران صندوق تامين خسارت هاي بدني گفت: خدمت رساني به مردم و قشر آسيب پذير جامعه، موهبتي الهی است که بايد از اين فرصت بزرگ، حداکثر قدرشناسی با انجام خدمت شایسته انجام شود.


مهدی قمصریان تصریح کرد: معیار اصلی سنجش مدیران حرکت و تلاش در جهت استیفای حقوق مردم و صندوق خواهد بود.


بر اساس احکام جدید صادره، مصطفی محمدی به عنوان سرپرست معاونت فنی و حقوقی، وحید عزیززاده به عنوان سرپرست دبیری شورای فنی و مطالعات، مهدی حسینی راد به عنوان مدیر بهبود روشها وعلیرضا نوری قلعه نو برای سرپرستی شعبه استان تهران صندوق منصوب شدند.