عباس علی آبادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو مجمع عمومی

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    V6.1.8.0