سید احسان خاندوزی

وزير امور اقتصادی و دارايی و رئيس مجمع عمومی

امتیاز :  ۳.۷۵ |  مجموع :  ۴

برچسب ها
    V6.1.8.0