logo

اطاق فکر

Saturn V carrying Apollo 11

مقدمه:
در دنیای امروز، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف به سازماندهی ویژه ای نیاز دارد. تحولات سریع جهانی و ابعاد روزافزون توسعه ازعواملی هستند که ضرورت تدوین سریع سیاست ها و الگوهای تصمیم گیری را مشخص می کنند. امری که بدون استفاده وسیع از ایده های نو و مستندسازی و جمع بندی تجارب و نظرات خبرگان و افراد خلاق میسر نیست.در این راستا اتاق فکر حوزه مدیریت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه با عضویت کارشناسان ارشد و با ماموریت و ساختار زیر تشکیل و فعالیت می نماید.
تعریف اتاق فکر:
مرکزتصمیم سازی و ساختاری برای تفکر جمعی روشمند است.

ضرورت تشکیل اتاق فکر اتاق فکر می تواند بازوی مشورتی برای مدیران باشد ،در اتاق فکر افرادی که تجربه خوب و پتانسیل تحقیقاتی لازم را داشته واز خلاقیت ونوآوری نیزبرخوردار باشند می توانند با ایده ها و اندیشه های خود مدیران اجرایی را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری دهند . در اتاق فکر روشهای گوناگونی برای توسعه خلاقیت وجود دارد. موارد ذیل ضرورت تشکیل اتاق
فکررا نمایان می کند
پایگاه فکرسازی خلق فکر
بانک اطلاعات و دریافت فکرها
اهداف:

شناسایی فرصت ها و تهدید ها
ایجاد محفلی به منظور تفکر، تقویت همکاری و مشارکت فکری بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل عمومی، پیچیده و اختصاصی دانشگاه. ارتقای توانمندی کارشناسان حوزه مدیریت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه .

ترویج و اشاعه فرهنگ کارگروهی حوزه مدیریت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه
اندیشیدن به مسائل وموضوعات مختلف وخلق ایده وفکرجدید
بررسی وتبادل نظز زوی طرح های پیشنهادی مدیریت برنامه ریزی وتوسعه دانشگاه تقویت ورشدروحیه صمیمانه ،اشاعه فرهنگ هم زبانی ،همدلی وهمفکری وهمگرایی سازمان .


وظایف
شناسایی دقیق مشکل/مسئله و عوامل موثر بر ایجاد آن.
جمع آوری اطلاعات لازم پیرامون عوامل شناسایی شده.
تجزیه و تحلیل علل ایجاد مسئله، دسته بندی آنها بر اساس اهمیت و سایر معیارها.
یافتن راه حلهای مختلف برای رفع هر یک از علل ریشه ای.
انتخاب مناسب ترین راه حل ها جهت اجراء.
پیگیری اجرای راه حل های انتخاب شده و بررسی نتایج حاصل از آنها.
تهیه و تدوین گزارش طرح ها و پروژه های ارجاع شده و ارسال آن به مبادی ذی ربط.
بحث و تبادل نظر پیرامون گزارشات، طرح ها و پروژه های انجام شده توسط کارشناسان حوزه و نقد آن.
تولید و خلق ایدههای مناسب برای حل مسائل و همچنین تدوین، صورتبندی و مستندسازی آنها است..

ساختار
ساختار اتاق فکر تخت و مناسب کانونهای تفکرو به نوعی دارای ساختار پروژه ای و ماتریسی بوده و در بدو کار صرفا توسط مدیر حوزه و حسب موردوضرورت با همراهیو حضور آقایان دکتر محسن کوهی – عبدالله رمضانی علوی- سیدعبدالکریم سیادت - سید هادی بهشتیان - محسن خاکی راوندی و حمید نجفی پوروسایرهمکاران توانمندوعلاقمند تشکیل می شود.

نحوه کار:
در مرحله اول اعضای ثابت اتاق فکر توسط مدیر برنامه ریزی و توسعه شناسایی می گردند. همچنین در مواقع ضرورت از افراد به منظور شرکت در جلسات به عنوان شرکت کننده مدعو دعوت می گردد.
اتاق فکر به دو صورت تشکیل می گردد:
تشکیل اتاق فکر با موضوع مشخص:که در این صورت ابتدا دستور کار جلسه برای اعضا ارسال و سپس اعضای اتاق فکر نظرات تکمیلی خود راارائه می کنند.
تشکیل اتاق فکر با موضوع کلی: نظرات اولیه اعضا در جهت شناسایی موضوع و تبیین آن اخذ می گردد سپس موضوع حسب تخصص و وظایف سازمانی به حوزه ذیربط ارسال تا طرح مورد نیاز تهیه گردد.چنانچه لازم باشد موضوع مجدد در اتاق فکر مطرح گردد مشابه جلسات نوع اول ،اقدام خواهد شد.

ویژگیهای اتاق فکر:

خرد جمعی
افزایش حجم اطلاعات
گسترش روابط و تعاملات
جمع اندیشی و ترکیب افکار
تولید فرآورده های فکری و انتقال به مخاطب
افزایش خلاقیت برای ایده پردازی داده
تنوع تخصصها
معطوف بودن تلاشها به مسائل روز
درگیر نشدن در مسائل اجرایی وتشریفات رسمی
آسیب های اتاق فکر:
از دست دادن استقلال و قدرت آزاد اندیشی .
عدم استفاده از افراد استراتژیست.
ورود به حوزه های اجرایی .
عدم تبحر کافی افراد برای تولید اندیشه.

کمبود افراد متخصص در رشته های گوناگون که نتیجه آن عدم جامع اندیشی است عدم هماهنگی و همسویی با شرایط جامعه و زمان.
گرایش به سوی فعالیتهای تبلیغاتی ، سیاسی و موازی کاری .

نتایج مورد انتظار ایجاد و تقویت روحیه نقادی در حوزه مدیریت برنامه ریزی و توسعه.
ترویج فرهنگ کار گروهی در حوزه های مختلف دانشگاه .

تولید افکار جدید در زمینه های وظایف و ماموریت حوزه مدیریت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه ارائه طرح های اثربخش.

ارتقای توانمندیهای کارشناسان حوزه مدیریت برنامه ریزی و توسعه پرورش مدیران خلاق و ریسک پذیر.
تهیه گزارشات، پروژه ها و طرح های کاربردی و مسئله محور
تماس با ما

تهران خیابان شهید احمد قصیر کوچه شهید مقدس پلاک 11
تلفن پاسخگویی : 42602000

پیوندها