آخرين اخبار

04/15/2021
وزير اقتصاد طي نامه اي براي مقامات عالي   
 
وزير اقتصاد طي نامه اي براي مقامات عالي رتبه کشور گزارش داد:
در سال 1399، مبلغ 126هزار و 300 ميليارد تومان از محل فروش نقدي اوراق در مسير جبران غيرتورمي ناترازي بودجه تأمين شد
 
وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي به مقامات عالي رتبه کشور اعلام کرد: طي 42حراج متوالي از خرداد ماه سال گذشته تا مورخ 30اسفند ماه سال1399 ، مبلغ 126 هزار و 300 ميليارد تومان از محل فروش نقدي اوراق در مسير جبران غيرتورمي ناترازي بودجه (در نتيجه کاهش درآمدهاي نفتي) تأمين شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، در نامه دکتر فرهاد دژپسند مي خوانيم:

همان گونه که مستحضريد، سالي که گذشت در تاريخ اقتصادي کشور سالي ويژه بود. طراحان تحريم هاي ظالمانه با اتخاذ رويکرد فشار حداکثري و با شناسايي کاستي ها و نقاط آسيب پذير اقتصاد ملي، اين بار با وضع شبکه اي در هم تنيده از تحريم ها و محدوديت ها، در پي آن بودند تا طي دوره زماني محدود، شيرازه اقتصادي ايران را از طريق تحميل ناتواني دولت در مديريت شرايط به واسطه افت محسوس منابع مالي و در نتيجه تأمين مالي تورمي از هم بگسلند و سراب آرزوهاي شوم و ديرپاي خود را عليه مردم و نظام اسلامي ظرف مدتي کوتاه عملياتي نمايند. در چنين شرايطي با محدود شدن دامنه انتخاب هاي سياستي، بهره گيري از ظرفيت هاي قابل اتکاء و با درجه اثرپذيري کمتر در مواجهه با تحريم ها در اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفت به نحوي که عملا ماحصل شرايط موصوف، دولت را به سمت انتشار اوراق مالي اسلامي علاوه بر ميزان مصوب بودجه سال 1399 کل کشور در کنار ساير اصلاحات و اقدامات سوق داد.

 

در اين ميان در روزهاي اخير به کرات و به انحاي گوناگون انتشار وسيع اوراق مالي اسلامي در سال ???? در کانون توجهات قرار دارد. حال آنکه فراهم شدن امکان بهره گيري از ظرفيت مذکور، نه حاصل عملکرد يک شبه و يا يکساله بلکه مرهون مجموعه اقدامات و تدابير اتخاذي بي سابقه در تاريخ سياست گذاري کشور ذيل اجراي راهبرد نوين مديريت بدهي هاي عمومي مي باشد. بهره گيري از ظرفيت انتشار اوراق در سال ???? توانست به ميزان قابل توجهي از شتاب تورم در دوره جاري و آتي بکاهد. ضمن آنکه انضباط بخشي به شيوه تأمين مالي دولت به دليل اجتناب از تأمين مالي از محل بدهي هاي غيرسيال و غيربازار پذير که همواره ميراث دولتهاي گذشته براي دولت هاي بعدي بوده است، پرهيز از توسل مجدد به پارادايم شوم سلطه مالي دولت در بازار پول و بالاخره ميسر نمودن بهره گيري از ظرفيت ابزار عمليات بازار باز که در سال هاي گذشته به دليل عدم وجود بازار متشکل بدهي عملا مغفول مانده بود، از جمله دستاوردهاي رويکرد مزبور در طي سال هاي اخير قلمداد مي شود که مسير سياست گذاري کشور و روند آتي متغيرهاي کلان اقتصادي را همسو با آخرين دستاوردهاي علم اقتصاد با تحولي شگرف رو به رو ساخته است. نتيجه آنکه دولت جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار در زمره کشورهاي برخوردار از بازار بدهي منسجم و بهره مند از ابزار تأمين مالي کارا، منعطف و غيرتورمي قرار گرفته است.

 

در طي چهل و دو هفته حراج متوالي از خرداد ماه سال گذشته تا مورخ ?? اسفند ماه سال 1399، مبلغ ??????? ميليارد تومان از محل فروش نقدي اوراق در مسير جبران غيرتورمي ناترازي بودجه تأمين شد که خلاصه عملکرد آن به همراه عملکرد انتشار اوراق غيرنقدي تحويل به طلبکار (اسناد خزانه اسلامي) به شرح ذيل مي باشد.

 

 

شايان ذکر است، عملکرد ياد شده در حالي رقم خورد که به هيچ عنوان عملکرد مذکور به ويژه در حوزه انتشار نقدي با سنوات قبل از آن قابل مقايسه نيست. مزيد استحضار در سال ????مبلغ 500،10 ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي با ترکيب ??? درصد اوراق تحويل به طلبکار (اسناد خزانه اسلامي) منتشر شد که اين ميزان در سال ???? با رشد ??? درصدي به 560،48 ميليارد تومان و با ترکيب ?? درصد اوراق تحويل به طلبکار و ?? درصد اوراق نقدي بالغ گرديد. در سال ???? و ???? حجم انتشار اوراق منتشره به ترتيب به ?????? ميليارد تومان با ترکيب ?? درصد اوراق تحويل به طلبکار و ?? درصد اوراق نقدي و ?????? ميليارد تومان با ترکيب ?? درصد اوراق تحويل به طلبکار و ? درصد اوراق نقدي بالغ شد. در سال ???? به موازات تشديد تحريم ها و افزايش ناترازي بودجه، انتشار اوراق ذيل واگذاري دارايي هاي مالي با رشد ?? درصدي به ?????? ميليارد تومان با ترکيب ?? درصدي اوراق تحويل به طلبکار و ?? درصدي اوراق نقدي بالغ گرديد.

 

لذا همان طور که ملاحظه مي فرماييد ترکيب انتشار اوراق در سال ???? شامل ?? درصد اوراق نقدي و ?? درصد اوراق غيرنقدي تحويل به طلبکار است. همچنين مجموع انتشار اوراق تحويل به طلبکار در سال مذکور نسبت به سال قبل از آن ?? درصد و انتشار نقدي نيز ??? درصد رشد داشته است.

 

نمودار ذيل روند انتشار اوراق ياد شده در سنوات گذشته را نشان مي دهد:

(مبالغ به ميليارد تومان)

شايان ذکر است، بخش عمده اوراق نقدي منتشره در سال ????، از طريق حراج و فروش به کسر (کمتر از قيمت اسمي) عرضه گرديد. همچنين نمودار ذيل ترکيب انتشار اوراق بهادار دولتي را از حيث نقدي و غيرنقدي (تحويل به طلبکار) نمايش ميدهد:

 

همان گونه که از روند انتشار اوراق منتشره نمايان است، در دو سال اخير به دليل سياست هاي اتخاذي از جمله ايجاد و در ادامه توسعه ايمن بازار اوراق دولتي در منظومه اقتصادي کشور، انضباط بخشي و تدقيق بدهي هاي دولت، زدودن سوابق بدحسابي دولت در انتشار اوراق مشارکت در سنوات گذشته و حفظ اعتبار اوراق منتشره و کاهش محسوس ريسک نکول اوراق مورد اشاره نزد دارندگان اوراق به واسطه ايفاء بدون تأخير تعهدات بر عهده دولت در سررسيد با وجود شوک هاي شديد و بي سابقه وارده بر جريان وجوه نقدي خزانه داري کل کشور، عملا با افزايش سهم انتشار اوراق نقدي و تعميق بازار بدهي، ظرفيت جذب اوراق در بازارهاي پول و سرمايه با رشد چشمگيري مواجه شده است که نتيجه اين امر منجر به کاهش وابستگي بودجه دولت به منابع حاصل از فروش نفت و جايگزيني بخشي از آن از طريق اتکاء به فروش اوراق به عنوان يک گزينه تأمين مالي پايدار، متکي بر ظرفيت دروني اقتصاد و مقاوم تر در مواجهه با شوکهاي درون زا و برون زا است.

 

همچنين در ارتباط با عملکرد تسويه اوراق در سررسيد نيز لازم به ذکر است، طي سال ????، مبلغ  59. 600  ميليارد تومان براي تسويه اصل و سود اوراق مالي اسلامي پرداخت شده است که نکته قابل توجه آن، تسويه صکوک اجاره ????? ميليارد توماني منتشره در سال ???? براي تأمين هزينه پاداش پايان خدمت کارکنان وزارت آموزش پرورش است که با تسويه آن دارايي مبناي انتشار (اردوگاه شهيد باهنر) مجدداَ به تملک دولت درآمد، همچنين با عنايت به اوراق منتشره در طي سال ???? و سنوات قبل، تعهدات آتي دولت به تفکيک سال ???? و سال هاي بعد از آن به شرح ذيل مي باشد:

 

 

شايان ذکر است رويکرد اصلي اين وزارت در فرآيند برنامه ريزي انتشار اوراق که براساس استانداردهاي جهاني پذيرفته شده و مورد اجرا در اغلب کشورهاي برخوردار از بازار بدهي اجرا مي شود، کمينه کردن نرخ تأمين مالي دولت در طول دوره انتشار اوراق و توجه جدي به سنجه هاي پايداري بدهي با هدف اجتناب از قرار گرفتن دولت در شرايط بازي پانزي و مواجهه با ريسک نکول مي باشد

پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک