آخرين اخبار

09/10/2020
اظهارات وزير اقتصاد
 
اظهارات وزير اقتصاد در جلسه "بررسي شرايط بازار سرمايه و راهکار هاي بهبود بلند مدت آن" با حضور جمعي از فعالان بازار سرمايه در محل اين وزارتخانه:
وقتي مشاهده مي كنيم كه در عرض پنج ماه اول سالجاري، 284 هزار ميليارد تومان تامين مالي در اقتصاد از طريق بازار سرمايه صورت گرفته در حالي كه كل سال گذشته، اين رقم 264 هزار ميليارد تومان بوده يا اينكه ظرف مثلا سه ساعت يكهزار ميليارد تومان سهام در بورس خريد و فروش شده است، بايد به اين دستآوردها بباليم
 
اظهارات وزير اقتصاد در جلسه "بررسي شرايط بازار سرمايه و راهکار هاي بهبود بلند مدت آن" با حضور جمعي از فعالان بازار سرمايه در محل اين وزارتخانه: وقتي مشاهده مي کنيم که در عرض پنج ماه اول سالجاري، 284 هزار ميليارد تومان تامين مالي در اقتصاد از طريق بازار سرمايه صورت گرفته در حالي که کل سال گذشته، اين رقم 264 هزار ميليارد تومان بوده يا اينکه ظرف مثلا سه ساعت يکهزار ميليارد تومان سهام در بورس خريد و فروش شده است، بايد به اين دستآوردها بباليم / بازار سرمايه داراي الزامات خاصي همچون "عقلانيت"، "حسابگري"، ريسک پذيري"، "مسئوليت پذيري" و "بلند مدت نگري" مي باشد که در تقابل با فرهنگ بازار نفتي مبتني بر "رانت"، "رخوت"، "سستي"، "تکيه به ديگران" و "چشم دوختن به دست دولت" است/ خداي را شاکرم که در دوره اي در وزارت اقتصاد کار مي کنم که بازار سرمايه، در سايه توجه مقامات عالي کشور، مي تواند نقشي طلايي در اقتصاد ايفا کند/ روزي که من قبول مسئوليت کردم، تعداد فعالان بازار سرمايه حدود 700 هزار نفر بود و امروز بنا بر روايت هاي مختلف، بين 5 تا هشت ميليون نفر است/ با اين دستآورد ها، اگر ابتداي امسال براي رونق و جهش توليد، گفتم به هزار هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد نياز داريم، هم اکنون مي گويم انتظار اين است که 50 درصد آن را بازار سرمايه تامين کند، زيرا اين ارقام، نشان ميدهند که تحقق اين هدف شدني است / عده اي مي گفتند، اگر شاخص بازار سرمايه بالا برود، باعث افزايش نرخ ارز و گراني خواهد شد، اما اتفاقات يکماه اخير نشان داد اين موضوع بي اساس است / بهترين راه کوچک سازي دولت، عرضه شرکت هاي دولتي و باقيمانده سهام دولت در اين شرکت ها از طريق بورس به مردم است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به دستاوردهاي اخير بازار سرمايه، بر اين نکته تاکيد کرد که بازار سرمايه، در سايه توجه مقامات عالي کشور، مي تواند نقشي طلايي در اقتصاد ايفا کند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند طي سخناني در جلسه "بررسي شرايط بازار سرمايه و راهکار هاي بهبود بلند مدت آن" با حضور جمعي از فعالان بازار سرمايه در محل وزارت اقتصاد اظهار داشت: زماني که پس از قبول مسئوليت وزارت اقتصاد، بحث کريدور سوم را براي اولين بار مطرح کردم، از انجا که هنوز نفت در اقتصاد کشور آقايي مي کرد، خيلي مورد توجه قرار نگرفت.
دژپسند يادآور شد: اگر اقتصاد بخواهد شکل بگيرد، در شرايطي که بانک هاي ما بايد آرام ارام به نقش و فلسفه ذاتي خود از جمله تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط و ارائه تسهيلات خرد به متقاضيان برگردند، ناچار از رجوع به بازار سرمايه به عنوان کريدور اصلي و ذاتي اقتصاد بويژه در تامين مالي بنگاه هاي بزرگ، است.
وي بازار سرمايه را داراي الزامات خاصي همچون "عقلانيت"، "حسابگري"، ريسک پذيري"، "مسئوليت پذيري" و "بلند مدت نگري" خواند که در تقابل با فرهنگ بازار نفتي مبتني بر "رانت"، "رخوت"، "سستي"، "تکيه به ديگران" و "چشم دوختن به دست دولت" است.
وزير اقتصاد يادآور شد: يک سپرده گذار خرد وقتي به بازار سرمايه وارد مي شود، نگاهش به "بازدهي" است، بازدهي که بايد در يک "دوره" اتفاق بيافتد و اگر در اين بازار گرفتار نگاه کوتاه مدت بشويم، انحراف رخ داده است.
دژپسند با طرح اين سوال که "چرا ما امروز گرفتار برخي حواشي در مسايل مربوط به بازار سرمايه هستيم؟" گفت: دليل اين امر آن است که فرهنگ و الزامات خاص بازار سرمايه هنوز بطور کامل در ميان فعالان آن، جا نيافتاده است.
وزير اقتصاد در ادامه با تصريح اين نکته که ما نبايد از حضور قابل توجه مردم در بازار سرمايه نگران باشيم، اظهار داشت: روزي که من قبول مسئوليت کردم، تعداد فعالان بازار سرمايه حدود 700 هزار نفر بود و امروز بنا بر روايت هاي مختلف، بين 5 تا هشت ميليون نفر است.
وي دليل احساس نگراني عده اي از دلسوزان از اين موضوع را نيز عدم شکل گيري فرهنگ و زيرساخت هاي بازار سرمايه متناسب با تعريف اين بازار دانست.
وزير اقتصاد يکي از ويژگي هاي اجتناب ناپذير بازار سرمايه را وجود حق انتخاب خواند و گفت: بازار سرمايه اينگونه نيست که مدام بخواهيم به فعالان، امر و نهي کرده و شاخص ها و يا حق انتخاب ها را کم و زياد کنيم و دستور بدهيم.
دژپسند خواستار همفکري همه ارکان و نهاد ها به منظور تقويت و قوام بازار سرمايه و پرهيز از بزرگ نمايي اختلاف نظرات احتمالي شد و گفت: بايد باور کنيم که اگر بازار سرمايه قوت و قوام پيدا کند، بنفع همه اقشار آحاد جامعه اعم از دولت و غير آن است.
وزير امور قتصادي و دارايي گفت: وقتي مشاهده مي کنيم که در عرض پنج ماه اول  سالجاري، 284 هزار ميليارد تومان تامين مالي در اقتصاد از طريق بازار سرمايه  صورت گرفته در حالي که کل سال گذشته، اين رقم 264 هزار ميليارد تومان بوده يا اينکه ظرف مثلا سه ساعت يکهزار ميليارد تومان سهام در بورس خريد و فروش شده است، بايد به اين دستآوردها بباليم.
وي افزود: با اين دستآورد ها، اگر ابتداي امسال براي رونق و جهش توليد، گفتم به هزار هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد نياز داريم، هم اکنون مي گويم انتظار اين است که 50 درصد آن را بازار سرمايه تامين کند، زيرا اين ارقام، نشان ميدهند که تحقق اين هدف شدني است.
دژپسند گفت: خداي را شاکرم که در دوره اي در وزارت اقتصاد کار مي کنم که بازار سرمايه، در سايه توجه مقامات عالي کشور، مي تواند نقشي طلايي در اقتصاد ايفا کند.
وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه، حمايت دولت از بازار سرمايه، به معناي "دادن تضمين" نيست، يادآور شد:  اقداماتي از قبيل ارائه لايحه دو فوريتي "افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم" و يا ممانعت از سازمان امور مالياتي براي ورود به پرونده هاي مالياتي ساليان گذشته شرکت هاي پذيرفته شده در بورس در سال 1399، مصداق بارز همين حمايتي است که خيلي ها از آن سخن مي گويند.
وي با بيان اينکه بهترين راه کوچک سازي دولت، عرضه شرکت هاي دولتي و باقيمانده سهام دولت در اين شرکت ها از طريق بورس به مردم است، ادامه داد: يکي از حمايت هاي ديگر دولت، انجام همين کار است که عزم جدي براي تداوم انجام آن داريم و تمام شرکت هاي باقيمانده را تا جايي که بتوانيم، به بورس خواهيم آورد و به منظور حمايت از بازار سرمايه، حتي يک ذره کوتاه نخواهيم آمد.
دژپسند گفت: برخي به غلط مي گويند دولت دارد بازار سرمايه را، ابزار تامين مالي خودش مي کند، در حالي که اگر قرار بود اين کار را بکند، هيچ وقت سراغ عرضه سهام به روش etf نمي رفت، بلکه سهام خود را بطور بلوکي عرضه مي کرد.
وزير اقتصاد يادآور شد:  اين در عين حالي است که واگذاري سهام دولت از طريق etf  منجر به تامين مالي دولت، آن هم از نوع غير تورمي، نيز مي شود.
وي تصريح کرد: تا مدتي قبل، عده اي مي گفتند، اگر شاخص بازار سرمايه بالا برود، باعث افزايش نرخ ارز و گراني خواهد شد، اما اتفاقات يکماه اخير نشان داد اين موضوع بي اساس است.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود گفت: عده اي تمام گرفتاري هاي اقتصاد کشور را ناشي از کاهش نرخ سود بانکي عنوان مي کنند در حالي که عملا کاهش نرخ سودي اتفاق نيافتاده است.
وي افزود: حقيقت آن است که نرخ سود مصوب شوراي هماهنگي بانک ها، از قبل 15 درصد بود که به تصويب شوراي عالي پول و اعتبار هم رسيده بود اما بعضي بانک ها، به هر دليل، آن را بالاي 15 درصد حساب مي کردند؛ اتفاقي که افتاد، اصلاح اين موضوع بود و گرنه کاهش خاصي صورت نگرفته است.
پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
معرفي مديران صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
پست الكترونيك اعضاء
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک