آخرين اخبار

08/24/2019
سومين همايش آموزشي ساليانه سرپرستان شعب صندوق

سومين همايش آموزشي ساليانه سرپرستان شعب صندوق تأمين خسارتهاي بدني برگزار شد

يکي از تغييرات اساسي در صندوق تأمين خسارتهاي بدني، تأسيس شعب و تغييرات مربوط به ساختار شعب است.

به گزارش روابط عمومي صندوق تامين خسارتهاي بدني ؛ در راستاي هم انديشي مديران و سرپرستان مناطق و شعب صندوق، بر اساس دستور مقام محترم  مديريت عامل سومين همايش آموزشي ساليانه در دفتر مرکزي صندوق تأمين خسارتهاي بدني برگزار شد.

اهم اهدف برگزاري همايش:

 1. مروري بر اهداف، برنامه ها و اولويت هاي صندوق در سال 1398
 2. اجرايي نمودن فاز دوم نظام تفويض اختيار به شعب صندوق.
 3. آموزش فرآيندهاي اجرايي تفويض اختيارات انجام شده و ساير تغييرات صورت گرفته در سامانه جامع صندوق.
 4. بررسي مشکلات و چالش هاي شعب و واحدهاي اجرايي.

در ابتداي جلسه مديريت محترم عامل ضمن خوش آمدگويي به رؤساي محترم شعب و خسته نباشيد در راستاي  انجام وظايف محوله در سال گذشته، افزودند خوشبختانه امروز شاهد رشد و بالندگي هر چه بيشتر صندوق تأمين خسارتهاي بدني در ارائه خدمت به جامعه هدف و ايفاي نقش مناسب نسبت به وظايف  قانوني، مطابق با مفاد قانون بيمه شخص ثالث و ساير قوانين ذيربط در حوزه عمل صندوق مي­باشيم و اين مهم را ناشي از اجراي صحيح استراتژي ها و برنامه هاي صندوق در سطح ستاد و صف صندوق دانستند. ايشان اشاره نمودند که دستيابي به اين مهم ناشي از حرکت صحيح در مسير قانون، تلاش، تعامل، پشتکار و همت همکاران به عنوان مجموعه سازماني نمونه مي باشد. لذا با توجه به مجموعه اقدامات گسترده صورت گرفته در سطح صندوق در چند سال اخير که يکي از مهمترين نتايج آن  اخذ گزارش شفاف و بدون بند از حسابرس و بازرس قانوني براي پنجمين سال متوالي مي باشد، ضروري مي دانم ضمن تقدير از زحمات کليه همکاران مجموعه صندوق، توجه سرپرستان محترم مناطق را در تلاش هر چه بيشتر براي حفظ اين وضعيت و همچنين حرکت دقيق در مسير رشد و بالندگي هر چه بيشتر سازمان هم راستا با استراتژي هاي تدويني جلب نموده و بر تعامل و همکاري کليه مجموعه هاي استاني در حفظ وضعيت موجود و ارتقاي سطح دانش صندوق به عنوان تخصصي ترين مجموعه قانون بيمه شخص ثالث در کشور تأکيد نمايم.

ايشان با اشاره به اين مهم که ما همچنان در مسير تحول اساسي در صندوق هستيم، افزودند بازنگري ساختار سازماني صندوق، تأمين نيروي انساني متناسب با ساختار، تأمين ساختمان، طراحي نرم افزار جامع و ... از مهم ترين شاخص­هاي مربوط به يک سازمان الگو و فعال در مسير حرکت به سمت تحول سازماني مي باشد. ايشان در ادامه  با نام گذاري سال 1398 به عنوان سال افزايش سطح کيفيت پرونده هاي ارجاعي به صندوق، با اشاره به ضرورت اهتمام بيش از پيش مديران، سرپرستان مناطق و کارشناسان صندوق در مسير دستيابي به اين هدف، ضرورت ارتقاء سطح دانش علمي و تخصصي همکاران را در سال جاري به عنوان يکي از اهداف و برنامه هاي سال 1398 در سرلوحه برنامه هاي سازمان قرار دادند.

ايشان در ادامه با اشاره به اين موضوع که دستيابي به اهداف مطروحه نيازمند بازتعريفي از فرآيندهاي اجرايي، نظارتي و کنترلي در کليه سطوح سازمان و همچنين پايش مستمر آنها مي باشد، افزودند کليه همکاران صندوق به عنوان يک مجموعه سازماني نمونه مي بايست مستمراً با بررسي دقيق فرآيند هاي اجرايي و شناسايي نقاط قابل بهبود سيستم، اقدام به ارائه پيشنهادات خود در مسير افزايش کيفيت پرونده ها نمايند. دکتر جباري با اشاره به طراحي سيستم نرم افزاري جامع صندوق به عنوان يکي از مهم ترين مولفه هاي يک سازمان متعالي و اقدامات صورت گرفته  در اين خصوص در صندوق، افزودند نتيجه اين موضوع جلوگيري از کارهاي زائد و غيرضروري، امکان کنترل­هاي سيستمي را اجرايي نموده است و امروز ما شاهد افزايش سرعت و دقت در برنامه ريزي براي رسيدگي به پرونده ها و همچنين تعريف سطوح کنترلي متناسب با هر موضوع مي باشيم. در برنامه بعدي با اجراي کامل  نظام تفويض اختيار تبيين شده براي شعب صندوق که بصورت مرحله اي بخشي از وظايف ستادي به شعب اجرايي خواهد شد، در آينده اي نزديک شاهد استقلال کامل عملکرد شعب خواهيم بود. لذا در مسير اين هدف ضرورت تبيين برنامه جامع آموزشي مبني بر بستر سازي آموزش الکترونيک به منظور تقويت و افزايش سطح دانش همکاران شعب بيش از پيش ضروري مي باشد تا شاهد اجراي نظام تفويض اختيار بمنظور اجراي بهينه وظايف محوله منطبق با شرح شغل ابلاغي در اسرع وقت باشيم.

درادامه مديرعامل صندوق  با اشاره به تأسيس شعب جديد صندوق و همچنين ساختمان هاي خريداري شده براي شعب جهت ارائه خدمات مناسب به گروه هدف اظهار داشت ما معتقديم هر يک از شعب صندوق در استانها، علاوه بر ايفاي نقش در راستاي تکاليف صندوق، به عنوان يک پايگاه اجتماعي محسوب مي شوند که در امر خدمت رساني  به گروه هدف فعاليت مي نمايند و بالتبع رؤساي شعب استاني نيز به عنوان نمايندگان مديرعامل در سطح هر استان فعاليت مي نمايند. لذا در اين ارتباط توجه همکاران محترم را به اهميت نقش محوله جلب نمودند و خاطرنشان کردند که سرپرستان استاني به عنوان نماينده مستقيم مديرعامل مي بايست با توجه به اين نقش، تعاملات بسيار سازنده اي در انجام بهينه وظايف محوله و همکاري مناسب و دقيقي با  مراجع و نهادهاي برون سازماني داشته باشند. ايشان با اشاره به نوع و ماهيت خدمات صندوق به گروه هدف، اظهار داشت همواره اين سازمان به عنوان يک پايگاه مقدس و مقبول در جامعه و استان ها، مورد توجه ويژه مسئولين و نهادهاي استاني مي­باشد و بر همين اساس توجه و نظر مسئولين به نحوه عمل همکاران در ارائه خدمات به گروه هدف و مسئوليت پذيري آنها بيش از ساير سازمان ها خواهد بود. لذا  در اين راستا روساي استاني صندوق مکلفند ضمن نقش آفريني صحيح در ارائه خدمت، از هرگونه سفارش پذيري از اشخاص حقوقي و حقيقي، وکلاء و ... پرهيز کرده و به جايگاه و نقش ويژه و خاص اين پايگاه اجتماعي در آن استان توجه نمايند و مطابق با ساختار سازماني تبيين شده، موضوعات و مشکلات اجرايي را مستقيماً به اينجانب گزارش نمايند.

نکته مهم ديگر در همين ارتباط جلب توجه همکاران به نقش گذاري همکاران در ارائه خدمت به گروه هدف صندوق به عنوان وکيل ذينفع واقعي بمنظور جلوگيري از ورود وکلاي غيرمنصف به پرونده هاي صندوق مي باشد چرا که در غالب موارد مشاهده مي گردد که وکلاء در اثر عدم اطلاع زيان ديدگان يا وارث قانوني آنها با انعقاد قراردادهاي غيرمنصفانه، اقدام به اخذ وجه خسارت پرداختي صندوق به نام خود و پرداخت بخش اندکي از اين مبلغ به زيان ديده مي نمايند و به تعبيري اين اقدام منتج به عدم تأثيرگذاري خدمات ارائه شده به گروه هدف اصلي در خصوص حمايت واقعي از قربانيان سوانح رانندگي، پرداخت هزينه هاي معالجه و درمان منطبق با قانون مي شود.

 لذا در اين ارتباط نيز توجه همکاران شعب و ستاد را به افزايش سطح دقت در تشخيص پرونده هاي مشمول حوزه تعهد صندوق و تسريع در رسيدگي به اين پرونده جهت پرداخت به موقع خسارت به گروه هدف واقعي  بدون نقش آفريني و حضور وکلاء ، سرلوحه امور و وظايف محوله همکاران بر شمردند.

دکتر جباري با اشاره به ضرورت حفظ حرمت و کرامت گروه هدف گفتند، رعايت ادب و احترام در برخورد با مردم توسط کليه همکاران يکي از ويژگي­هاي بارز همکاران صندوق است و مي­بايست نظام آراستگي اداري، پوشش مناسب و حفظ و نگهداري ساختمان هاي فعلي صندوق در سطح شعب توسط رؤساي شعب به عنوان بخشي از وظايف محوله مي­باشد که با توجه به اخذ مصوبه مجمع عمومي، در آينده اي نزديک ما شاهد تأمين ساختمان مناسب جهت استقرار همکاران در تعداد ديگري از استانهاي باقيمانده خواهيم بود و ضروريست در اين خصوص هماهنگي جدي با مديريت ساختمان که سازماندهي اين مديريت در ساختار صندوق صورت­گرفته، بعمل­آيد.

در ادامه جلسه صبح و بعد از برگزاري دوره آموزشي براي همکاران با حضور مديران محترم فني، حقوقي، اداري، تحقيق، ماده 32 ، حراست ، فناوري اطلاعات و ارتباطات و ...، مديريت محترم عامل صندوق يکي ديگر از اولويت­ها و برنامه هاي سال 1398 صندوق را تحت عنوان معيار ارزيابي همکاران ستاد و همچنين شعب اعلام نمودند.

ايشان تبيين نظام ارزيابي عملکرد در سطح شعب و واحدهاي اجرايي را به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي رشد و تعالي سازمان برشمردنه و اهم معيارهاي ارزيابي عملکرد همکاران و رؤساي شعب و ساير واحدهاي اجرايي را به شرح زير بر شمردند:

دسته اول معيارها شامل نتيجه ارزيابي هاي مستمر گروه ناظرين مديرعامل که با مراجعه به شعبه گزارش ارزيابي خود را ارائه مي نمايند و همچنين ارزيابي عملکرد کارکنان  و مجموعه شعب که به وسيله ناظرين نامحسوس صورت مي پذيرد.

از ديگر اهم شاخص هاي ارزيابي عملکرد از منظر ويژگي هاي عمومي و اختصاصي در 11 بخش مستقل عبارتند از:

 1. معيارهاي ارزيابي فردي کارکنان : شامل نحوه رفتار مناسب در برخورد با مردم و ارباب رجوع - ميزان تسلط و احاطه در امور و وظايف محوله سطح انگيزه ، شور و شوق و علاقه مندي به انجام امور محوله ميزان آشنايي و تسلط بر قوانين و مقررات بيمه اي و صندوق و ساير قوانين مرتبط با وظايف اجرايي ميزان تبعيت از مقررات اسلامي و احترام به قوانين و مقررات جاري صندوق مناسب بودن وضع ظاهري کارمند از لحاظ پوشش لباس و آراستگي متناسب با شئون اسلامي- نظم وانضباط حاکم در انجام وظايف و امور محوله   ادب و تواضع و فروتني همکار در برخورد با مردم.
 2. منابع انساني (به لحاظ کمي و کيفي):  شامل نحوه ارتباط رئيس شعبه با ساير کارکنان شعبه  - ميزان تسلط رئيس شعبه به سيستم و بهره گيري از آن وضعيت ظاهري کارکنان.
 3. وضعيت ساختمان شعب: وضعيت ساختمان از لحاظ نماي بيروني و ظاهري وضعيت آراستگي داخل شعبه و تعمير و نگهداري شعبه مطابق با دستورالعمل هاي ابلاغي مديريت ساختمان.
 4. مسائل مربوط به اجراي طرح تکريم ارباب رجوع.
 5. روش هاي اجرايي  و نحوه انجام وظايف محوله، ارائه خدمات به گروه هدف: مدت زمان بررسي، تشکيل و رسيدگي به پرونده ها در سطح شعبه  - مرتب نگه داشتن اسناد و مدارک پرونده ها-  انجام به موقع امور محوله ميزان توجه و اهميت دادن به اولويت هاي سازماني بکارگيري مجموعه مقررات براي انجام وظايف- ارجاع به موقع پرونده هاي فيزيکي به ستاد و ... .
 6. انجام بهينه وظايف فعاليت هاي حقوقي و فني از قبيل:  فرآيند تشکيل پرونده، انجام تحقيق، پرونده هاي دعاوي ، پرونده هاي تضامين ، اقدامات مربوط به وصول
 7. مديريت بهينه تجهيزات و امکانات فيزيکي و سخت افزاري در اختيار شعبه (کامپيوتر ، پرينتر و ...)
 8. مديريت بهينه در هزينه کرد شعبه شامل حفظ و نگهداري دارايي هاي سازمان- مصرف آب و برق و کاغذ و ...
 9. سطح آگاهي کارکنان از آيين نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها، قانون بيمه شخص ثالث.
 10. مديريت بهينه و بهره برداري مناسب از امکانات سيستمي در دسترس (سخت افزار و نرم افزار)
 11. توجه به ساير موارد با اهميت و ممتازي که در هر شعبه مي تواند قابل مشاهده باشد.
 12. تعامل با مراجع قضايي ، پزشکي قانوني و ... و همچنين ايجاد و برقراري ارتباطات بهينه برون سازماني با ساير ارگان هاي ذيربط.

مديرعامل صندوق در پايان ضمن توجه رؤساي استاني ، مديران ستادي به شاخص هاي تعريف شده فوق، افزودند در اسرع وقت مديران واحدها مي بايست شاخص هاي کمي و کيفي ذيربط را در سطح صندوق شناسايي نمايند تا به عنوان يک سازمان الگو از طريق پايش مستمر عملکرد کارکنان و شعبه قادر به تبيين مسير ارتقاي شغلي کارکنان ، تقويت نظام اداري، انضباط و بهينه سازي خدمات به گروه هدف باشيم.

در پايان مديرعامل محترم از تلاش برخي از رؤساي شعب در پيشبرد اهداف ابلاغي، تعامل با مراجع قضايي و اخذ اسناد مالکيت شعب تأسيس شده قدرداني نمودند.

والسلام عليكم و رحمة‌ا... و بركاته

 
پيام روز
اطلاعات عمومي
پيوند ها

گالري تصاوير
سخنراني و مقالات
اركان صندوق
معرفي صندوق
تصاوير جلسات داخلي
همایش ها
بازدید
پرداخت دیه به زیان دیدگان
مناسبت ها
افتتاحیه
گالری تصاویر بسیج
مقالات علمي
مقالات عمومي
مجموعه قوانين بيمه
سخنان مدیر عامل صندوق
مجمع صندوق
هيات نظارت صندوق
مدير عامل صندوق
بازرس قانوني
تاريخچه صندوق
معرفي مدير عامل صندوق
منشور اخلاقي صندوق
معرفي مديران صندوق
چارت سازماني
قانون بيمه شخص ثالث
صندوق در رسانه ها
تماس با ما
پست الكترونيك اعضاء
کليه حقوق مادي و معنوي سايت متعلق به صندوق تامين خسارتهاي بدني مي باشد و استفاده مطالب با ذکر منبع بلامانع است
pr@biif.ir پست الکترونيک